Get In Touch
hello@hrblend.com

Polityka Prywatności

A. Dane Administratora Danych Osobowych

Kontakt z Administratorem danych jest możliwy poprzez adres mailowy “hello@hrblend.com“.

B. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Pani/Pana wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które Pan/Pani poda w celu kontaktu przez formularz kontaktowy;
 4. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 5. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach Pani/Pan z niej korzysta;
 6. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 7. wszelkie inne dane osobowe, które nam zostaną przesłane.

C. Korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe do celu:

 1. administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
 2. personalizowania naszej strony internetowej dla użytkownika;
 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 4. wysyłania do Pani/Pana wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Pani/Pana;
 5. wysyłania powiadomień e-mail, o które Pani/Pani prosiła/prosił;
 6. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to Pani/Pan prosiła/prosił;
 7. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Pani/Pana lub dotyczącymi Panią/Pana w związku z naszą witryną;
 8. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom; i
 9. innych zastosowań.

Nie będziemy bez Pani/Pana wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

D. Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Pani/Pana temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy tylko tylko trwałych ciasteczek na naszej stronie.

 1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  • używamy Google Analytics na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę, poprawić użyteczność strony internetowej, analizować korzystanie ze strony internetowej, zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej.
 2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
  • w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  • w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
  • w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Zablokowanie plików cookie może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony.

 1. Może Pani/Pan usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
  • w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  • w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  • w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść daneprzeglądania”.
 2. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

E. Odbiorcy danych osobowych

W razie potrzeby, możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe ze współpracującymi z nami podwykonawcami, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i
 5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

F. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. W ramach prowadzonej przez nas działalności, korzystamy z usług oraz technologii oferowanych przez takie podmioty jak Google, Apple czy Facebook, których siedziby znajdują się poza Unią Europejską. W związku z tym informujemy, że Pani/Pana dane mogą być przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. Przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom, które przystąpiły do programu Privacy Shield, to znaczy takim, które gwarantują przestrzeganie wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. W związku z tym, korzystanie z oferowanych przez te usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z obowiązującym prawem.

G. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.
 2. W niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne do skorzystania ze świadczonych usług.
 3. Aby móc odpowiedzieć na zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy, konieczne jest podanie imienia orz adresu e-mail.
 4. Aby otrzymywać informacje przesłane drogą elektroniczną, konieczne jest podanie imienia oraz adresu e-mail.

H. Prawo wycofania zgody

 1. W każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o wysłanie maila bezpośrednio do Administratora na adres: “hello@hrblend.com

I. Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie tak długo jak jest to konieczne tj.:

 • maksymalnie przez okres 12 miesięcy w odniesieniu do danych osobowych udostępnionych w celu zapytania o usługi
 • do czasu utraty przydatności lub zdezaktualizowania, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach analitycznych, wykorzystania cookies i/lub administrowania stroną
 • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

J. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

K. Uprawnienia podmiotów danych

Informujemy, że Pani/Pan posiada prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • aktualizacji swoich danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych w tym cofnięcia zgody marketingowej
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Swoje prawa może Pani/Pan realizować poprzez wysłanie maila na adres “hello@hrblend.com“.

L. Prawo do wniesienia skargi

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pan uzna, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem.

M. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Użytkownikom udostępniającym swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie https://hrblend.com/privacy
 2. O wszelkich zmianach w polityce prywatności zostanie Pani/Pan powiadomiona/powiadomiony drogą mailową.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
We use cookies to give you the best experience.